Game of Thrones

It's a Bird! It's a Plane! It's...the Iron Throne?