Favorite

Stingray! Stop Photobombing My OTP!

fan fiction,kissing,Mitt Romney,otp,paul ryan,photobomb stingray,slash
Via: Diz Parks
  • -
  • Vote
  • -

(Mitt Romney, Paul Ryan)

Comments
Back to Top