Dating Fails

Ah, The Classic "Nicki MInaj" Maneuver